MoreCredits
SingForYou.net

 

Lay Nyar A Yat Ka Achit
Tags : Lay Nyar A Yat Ka A Chit by u4GyI
  • Currently5.00/5

Share Video
To (seperate emails by commas)
Personal Message (optional)
Record your own version of this songRecord your own version of this song    Watch Original Version
 
Lay Nyar A Yat Ka Achit
u4gyi's Details
Joined:Aug 13, 2009
Recordings:57
Friends:47
By : u4gyi on Apr 20, 2010
Categories: Rock/Pop   
Views: 904
Score: 90    Rating: 5.00    Comments: 19
Duration: 04:10

Lay Nyar A Yat Ka Achit's Description

Tone Pyan Mhar ko Ma Tone Pyan Mhar KO Pu Pin Nay Yoe Ma Shi Ber.....:D.. :D Thanks all of my Siss n Bros in SFY... 
Comments
Add Comment
moesoe on May 27, 2010 0

nice
Reply To This
paradise on Apr 22, 2010 0

That was great brother...!!! Perfect with your vocal !!!!!!!!!!
Reply To This
romeo on Apr 22, 2010 0

kg lite tar byar....arr pay narr sin thwar par dal bro yay....
Reply To This
KoBurma on Apr 21, 2010 0

......NNNNNNN.................................................................................................... ....NNNNNNNNNNN........................................................NN.................................. ......NNNNNNNNNNN..NNNNNNN......................................NNN................................ ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..............................NNNN................................ ............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN............................NNNNN..................NNNNN.. ..............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN........................NNNNNNNNNNNNNNNNNN...... ..............NNNNNNNNNNNNNNNNN..NN........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.......... ................NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN....NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.............. ................NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..........NNNNNNNNNNNNNNNNNN.................. ..............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN............NNNNNNNNNNNNNN...................... ..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..............NNNNNNNNNNNN...................... ....NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..............NNNNNNNNNNNNN.................... ......NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..........NNNNNNNNNNNNNNN.................. ..........NNNNNNNNNNNNNN......NNNNNNNN............NNNNN........NNNNNN.................. ............NNNNNNNNNNNNNN..............................NNNNN................NNNN................ ..............NNNNNNNNNNNNNN............................NNN........................NNN.............. ..............NNNNNNNN......................................NN................................N.............. ..............NNNNNNN............................................................................................ ................NNNNNNN..NNN.................................................................................. ..................NNNNNNNNNNNNN............................................................................ ....................NNNNNNNNNNNNN.......................................................................... ....................NNNNNNNNNN................................................................................ ....................NNNNNNN...................................................................................... ......................NNNN.......................................................................................... ......................NNN............................................................................................ ......................NN.............................................................................................. ..ေကာင္းဒယ္... ဦးေဖါဂ်ီး... .၅စတားစ္....:P:):D...
Reply To This
pp01 on Apr 21, 2010 0

Wow.. U4gyii yay.. swel hla chii lar!!! hit taing lae kg nay yaw par lar!!! ta kal pyaw tar..alwon kg EII..:D*****
Reply To This
naymin15 on Apr 21, 2010 0

nive one bro U4gyi arr pay twar par tal *******
Reply To This
turikimuriki on Apr 21, 2010 0

a yan kg pee kyit tae song lay par ... nge nge tae ka ... brp so thwar tar nice & perfect ... *******************
Reply To This
kyalsinlinn on Apr 21, 2010 0

ေကာင္းလိုက္တဲ့အသံပိုင္ရွင္ပဲဗ်ာ...ေလေတာင္ ေလညာ တဲ့..ဟိဟိ...ေနာက္က်ရင္..ေလလိမၼာသီခ်င္းဆိုေတာ္ဘရာစာ..ဟိဟိ...ေကာင္းခ်က္ကေတာ့...လန္ထြက္ပီး...လက္ကုန္ပါပဲကြယ္...အားေပးသြားပါတယ္ဗ်ာ..
Reply To This
ayoelay on Apr 21, 2010 0

OO lay Gyi yay kaung ma kaung... arr pay twar del bya! 5stArs!
Reply To This
joeyouke on Apr 21, 2010 0

u 4 gyi yae..a chit taung mha pe'..lay nyar a yat ka lar ....lay nee kyan tot ma tite ne' nor...u 4 gyi.. joeyouke arr pay twar par kyoung..***********
Reply To This
chitmoe2009 on Apr 21, 2010 0

really nice one par…5*******
Reply To This
Rosies on Apr 21, 2010 0

arr pay par del shint 5*******************
Reply To This
soramoe on Apr 21, 2010 0

ko u4gyi feeling a pyae nae so htar tar lar - kaung lite tar
Reply To This
cayote on Apr 21, 2010 0

u4 gyi so good byar, a yan nice vocal
Reply To This
whitekisslay on Apr 21, 2010 0

Bar mha ko ma pu pin chin buu.....aye sayy palzz chit mal:D ....forever so te tabaw :))))))))))))))bro u4gyi.....thichin layy ko narr sin ya tar.....a yan kg te shint...starzxxx ***********for bro>>>>>>>>>
Reply To This
sithunaung on Apr 21, 2010 0

~~~ bro u4gyi ေရ~~အရမ္းကိုနားေထာင္လို႕ေကာင္းတယ္~~~အားေပးသြားပါတယ္~~5****:)))
Reply To This
maung309 on Apr 21, 2010 0

My friend Ko u4gyi yay... very nice.. just like Htee Saing... ********4u
Reply To This
susannyunn on Apr 21, 2010 0

ေလညာရပ္ကအဂ်စ္ေတကိုေလတင္ရပ္ကခံစားနားဆင္သြားပါေၾကာင္း ခ်င့္:))))))))*****
Reply To This
susu23 on Apr 21, 2010 0

i like this song and u sang goodtoo..arr pay twar par tel shin ********4u...:)))))))))))
Reply To This
Latest 5 recordings of this songSHOW ALL
Lay Nyar A Yat Ka Achit

By:u4gyi
Apr 20, 2010
Rating : 5.00
Score : 90
Feedback : 19
Lay Nyar A Yat Ka Achit

By:khaki
Mar 15, 2010
Rating : 4.89
Score : 44
Feedback : 10
Lay Nyar A Yat Ka Achit

By:tseng
Feb 14, 2010
Rating : 5.00
Score : 35
Feedback : 7
Lay Nyar A Yat Ka Achit

By:raj
Jan 20, 2010
Rating : 4.87
Score : 73
Feedback : 15
Lay Nyar A Yat Ka Achit

By:ctgkolay
Jan 17, 2010
Rating : 4.89
Score : 44
Feedback : 10
Subscribe to u4gyidd